VKK Folder

Download de Nederlandse folder:

Download the English flyer:

Als 'rijke' westerling ben je allang via de media getuige van de ellendige situatie waarin de gewone burgers in een derdewereldland zoals Zuid-Afrika leven. Je bezoekt het land en in een kleine township in het noorden ervaar je hun dagelijkse werkelijkheid. Je bent daar getuige van armoede, gebrek en ziekte en je vraagt aan de plaatselijke arts en de verpleegster wat je kunt doen om te helpen. Deze stellen voor een aantal zieke kinderen financieel te adopteren. En dat doe je. Maar dan hoor je dat van de vijftien jonge kinderen in het primitieve hospitaaltje er drie gn HIV /Aids hebben. En na enige tijd, veilig thuis, hoor je dat een van jouw pupillen gestorven is aan een combinatie van ziekten als gevolg van de aantasting van het immuunsysteem.

Dan besef je dat er veel meer moet gebeuren. Het allerbelangrijkste: besmetting van babys tijdens en na de geboorte voorkomen! En dat blijkt mogelijk.

Als aanstaande moeders die tevens draagsters van HIV/Aids zijn, behandeld worden met drie elkaar aanvullende medicijnen, dan is besmetting van hun kind tijdens de bevalling vrijwel uitgesloten. De Zuid-Afrikaanse overheid stelt bij een bepaalde HIV-bloedwaarde het eerste van de drie medicijnen gratis ter beschikking. Maar deze pil leidt in veel gevallen tot resistentie tegen verdere medische behandeling als de overige twee medicijnen niet aansluitend worden ingenomen. Goede begeleiding door een vroedvrouw is daarbij een voorwaarde. Maar na de bevalling ligt een tweede besmettingsgevaar op de loer: borstvoeding. Het is essentieel dat de baby flesvoeding krijgt. Een cultureel probleem van de eerste orde! De moeder behoort haar kind immers de borst te geven (en dat voor langere tijd). Tenzij zij het niet kan, omdat de borstvoeding niet op gang komt. En dit laatste kan bewerkstelligd worden door medicatie.
Een gigantisch ethisch dilemma!
Welke keuze is verantwoord?

De Stichting Vaalwater Kraamkliniek kiest ervoor kinderen de kans te geven om zonder HIV/Aids besmetting het leven in te stappen en wil zich hiervoor lokaal en op bescheiden schaal inzetten.

De Stichting VKK, opgericht op 22 maart 2006 in het Limburgse Helden, spant zich in haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het geven van financile steun voor het opstarten van een of meer kraamklinieken in door HIV/Aids getroffen gebieden in Zuid-Afrika;
  • het geven van financile steun aan bedoelde kraamkliniek(en) voor het in dienst houden van een of meer verloskundigen, de aanschaf van medicijnen, babyvoeding en het voorzien in schoon drinkwater.
De stichting hanteert het absolute uitgangspunt dat alle verworven gelden ten goede komen aan het doel. De bestuursleden zijn eerst en vooral sponsoren. Zij ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Om de hierboven beschreven doelen te verwezenlijken is per maand een bedrag nodig van ca 1.000.

De stichting zoekt sponsoren die bereid zijn periodiek (bij voorkeur maandelijks) een vast bedrag tussen 5 en 50 te doneren (meer mag natuurlijk ook). Continuteit is van wezenlijk belang. Uiteraard zijn ook eenmalige bijdragen welkom. Deze zullen dan ingezet worden voor verbetering van de behuizing, etc.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer Rabo 1381.63.766 [IBAN nr. NL80 Rabo 0138 1637 66] te Helden o.v.v. Stichting VKK, bij voorkeur per 28ste van elke maand. Dit laatste ten behoeve van de gewenste budgetzekerheid en continuteit.

De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 12061390